Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften

MSc. Regina Fromm

PhD Student since January 1, 2024

University of Wuppertal
Faculty of Mathematics and Natural Sciences
Organic Functional (Macro)Molecules
Gaußstraße 20
42119 Wuppertal

Phone: +49(0)202439 5073
E-Mail: regina.fromm[a]uni-wuppertal.de

Weitere Infos über #UniWuppertal: