Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften

MSc. Gürbüz Dursun

PhD Student since October 15, 2020

University of Wuppertal
Faculty of Mathematics and Natural Sciences
Organic Functional (Macro)Molecules
Gaußstraße 20
42119 Wuppertal

Phone: +49(0)202439 5074
E-Mail: dursun[a]uni-wuppertal.de

Weitere Infos über #UniWuppertal: