Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften

BSc. Sarah Pilz

Master Student since January 2022

University of Wuppertal
Faculty of Mathematics and Natural Sciences
Organic Functional (Macro)Molecules
Gaußstraße 20
42119 Wuppertal

Phone: +49(0)202439 5074
E-Mail: 1620074[a]uni-wuppertal.de

Weitere Infos über #UniWuppertal: